A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์

หน้าแรก คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์
การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวที่มีความจุกระบอกสูบเกินกว่า 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

การยื่นคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ

ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ ยื่นคำได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางแล้วแต่กรณี
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ และหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา เว้นแต่บุคคล ซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 • ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร (ถ้ามี)
 • ถ้ามีภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันที่รัฐบาลต่างประเทศออกให้ (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 (ถ้ามี)
ใบอนุญาต 1 ปีและตลอดชีพ

คุณสมบัติของผู้รับขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี และตลอดชีพ

 • มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ก) ฝ่าฝืนสัญญาจราจรหรือเครื่องหมายจราจร
 • ข) ในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
 • ค) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
 • ง) ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • จ) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 • ฉ) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของคนอื่น

หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวหรือใบแทน ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี แล้วแต่กรณี
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางแล้วแต่กรณี
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ และหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา เว้นแต่บุคคล ซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
ชนิดและอัตราค่าธรรมเนียม

ชนิดของใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมีอายุ 1 ปีี
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์มีอายุ 1 ปี ผู้ได้รับอนุญาตขับรถประเภทนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทนี้ต้องได้รับอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 1 ปี (ตามข้อ2) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ี

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 55 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี 55 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ 505 บาท
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

ขั้นตอนการขอรับการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ

ยื่นแบบคำขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ พร้อมเอกสารดังนี้
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางแล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ และหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกรณีเป็นเอกสารสำเนา ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 • เข้ารับการทดสอบสายตาบอดสี
 • รับใบนัดเพื่อทำการอบรมและทดสอบ เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีตาม วัน เวลา ที่กำหนด
 • เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 • เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีให้ผู้เข้ารับการทดสอบเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ
 • ขอรับหนังสือรับรองและใบนำส่งเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตามภูมิลำเนา ตามวัน เวลา ที่กำหนดิ
 • นำเอกสารที่ได้รับพร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ไปติดต่อเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตามภูมิลำเนาโดยไม่ต้องผ่านการอบรมและทดสอบอีก
 • เอกสารที่ได้รับมีอายุไม่เกิน 1 ปี และเอกสารดังกล่าวต้องไม่ปรากฎรอยชำรุดฉีกขาด
การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวที่มีความจุกระบอกสูบเกินกว่า 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

การยื่นคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ

ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่

หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางแล้วแต่กรณ
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ และหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา เว้นแต่บุคคล ซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 • ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร (ถ้ามี)
 • ถ้ามีภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันที่รัฐบาลต่างประเทศออกให้ (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 (ถ้ามี)
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
ใบอนุญาต 1 ปีและตลอดชีพ

คุณสมบัติของผู้รับขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี และตลอดชีพ

 • มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ก) ฝ่าฝืนสัญญาจราจรหรือเครื่องหมายจราจร
 • ข) ในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
 • ค) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
 • ง) ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • จ) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 • ฉ) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของคนอื่น

หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวหรือใบแทน ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี แล้วแต่กรณี
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางแล้วแต่กรณี
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ และหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา เว้นแต่บุคคล ซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
ชนิดและอัตราค่าธรรมเนียม

ชนิดของใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมีอายุ 1 ปีี
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์มีอายุ 1 ปี ผู้ได้รับอนุญาตขับรถประเภทนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทนี้ต้องได้รับอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 1 ปี (ตามข้อ2) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ี

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 55 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี 55 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ 505 บาท
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

ขั้นตอนการขอรับการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ

ยื่นแบบคำขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ พร้อมเอกสารดังนี้
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางแล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ และหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกรณีเป็นเอกสารสำเนา ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 • เข้ารับการทดสอบสายตาบอดสี
 • รับใบนัดเพื่อทำการอบรมและทดสอบ เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีตาม วัน เวลา ที่กำหนด
 • เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 • เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีให้ผู้เข้ารับการทดสอบเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ
 • ขอรับหนังสือรับรองและใบนำส่งเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตามภูมิลำเนา ตามวัน เวลา ที่กำหนดิ
 • นำเอกสารที่ได้รับพร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ไปติดต่อเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตามภูมิลำเนาโดยไม่ต้องผ่านการอบรมและทดสอบอีก
 • เอกสารที่ได้รับมีอายุไม่เกิน 1 ปี และเอกสารดังกล่าวต้องไม่ปรากฎรอยชำรุดฉีกขาด