A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม Master Instructor ครูฝึกต้นแบบรุ่นที่3
20 Jun 2016

Master Instructor ครูฝึกต้นแบบรุ่นที่3


13-17 มิถุนายน 2559 อบรมเจ้าหน้าที่ขับขี่ปลอดภัย หลักสูตรครูฝึกต้นแบบ(Master Instructor) รุ่นที่ 3  จำนวน 20 คน  สำหรับหลักสูตร ครูฝึกต้นแบบ เป็นหลักสูตรเพื่อ ทบทวนเนื้อหาเดิม และเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ ดังนี้ 

1) กิจกรรมการฝึกอบรมรูปแบบ Safety for Kids, Fun riding, Dirt และ Avoiding

2) การสร้างทีมงาน และอบรมผู้ช่วย-ครูฝึก ประจำร้านด้วยตัวเอง

3) การบริหารงาน กิจกรรมการอบรมฯ ตามนโยบายส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย ให้ได้ตามเป้าหมายแต่ละไตรมาส

4) การจัดกิจกรรมการอบรมให้กับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ สำหรับ โรงเรียน และหน่วยงานเอกชน

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

1.นายประสิทธิ์  ถิ่นสะอาด   บริษัท สงวนวงษ์ กาฬสินธุ์ จำกัด

2.นายวินัย อินทร์บุญแก้ว     บริษัท เซียวกวงเซียง(ศิวนันท์) จำกัด

3.นายอนุชา  วรน้อย         หจก.ประสบชัยกลการ

4.นายสวัสดิ์  มะโนใจ         หจก.ฮอนด้าแสงชัยพานิชย์ ลำพูน

5.นายศราวุธ  ยอดผล         หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์

6.นายชาตรี  สืบวงษ์        หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์

7.นายสมชาย  จันทร์อ่อน   หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์

8.นายกฤษฎา  คเณสุข       หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์

9.นายบัญชา  ศิริฟัก             บริษัท เอส.ที.มอเตอร์ไบค์ จำกัด

10.นายประสิทธิ์  วาหะรักษ์ บริษัท ภูเก็ต เอส ที  จำกัด

11.นายสุรศักดิ์  ขาวเอี่ยม    บริษัท ไทยศิริเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

12.นายมโนรมย์   ปิโย      บริษัท คลีนิกยานยนต์ จำกัด

13.นายบุญประเสริฐ  แหลมฉลาด บริษัท ชลบุรีรัตนยนต์ 1999 จำกัด

14.นาย สมพงษ์ จันทรตรี    บริษัท พรสมพิศมอเตอร์เซลส์ จำกัด

15.นาย ขจรเดช อยู่สุข        บริษัท เกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด

16.นาย รังสรรค์ เชื้อชา      บริษัท เกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด

17.นาย สมชาย หนูขาว      บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

18.นาย อุเทน เจริญวงษ์       บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด

19.นาย ปฎิภาณ เย็นกลม     บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด

20.นาย เชาวฤทธิ์  บุญมาตย์ บริษัท ณรงค์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด  


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ