A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม Master Instructor ครูฝึกต้นแบบรุ่นที่4
12 Jul 2016

Master Instructor ครูฝึกต้นแบบรุ่นที่4


A.P. Honda Safety Thailand

4-8 กรกฎาคม 2559 อบรมเจ้าหน้าที่ขับขี่ปลอดภัย หลักสูตรครูฝึกต้นแบบ(Master Instructor) รุ่นที่ 4  จำนวน 13 คน  สำหรับหลักสูตร ครูฝึกต้นแบบ เป็นหลักสูตรเพื่อ ทบทวนเนื้อหาเดิม และเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ ดังนี้ 

1) กิจกรรมการฝึกอบรมรูปแบบ Safety for Kids, Fun riding, Dirt และ Avoiding

2) การสร้างทีมงาน และอบรมผู้ช่วย-ครูฝึก ประจำร้านด้วยตัวเอง

3) การบริหารงาน กิจกรรมการอบรมฯ ตามนโยบายส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย ให้ได้ตามเป้าหมายแต่ละไตรมาส

4) การจัดกิจกรรมการอบรมให้กับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ สำหรับ โรงเรียน และหน่วยงานเอกชน

   

1

นาย ประสิทธิ์  มงคลพันธ์

บ.เทียนวาเซลส์แอนด์เซอร์วิส

พิษณุโลก

2

นาย มณเฑียร กลิ่นรอด

บ.เทียนวาเซลส์แอนด์เซอร์วิส

พิษณุโลก

 

    

A.P. Honda Safety Thailand

3

นาย สายัณห์ เนียมสกุล

บ.ศักดิ์ชัยเซ็นเตอร์ จำกัด

พิจิตร

4

นาย มงคล กมลรัตน์

บ.ศักดิ์ชัยเซ็นเตอร์ จำกัด

พิจิตร

 

   

 

A.P. Honda Safety Thailand

5

นาย เอกลักษณ์ สังคำ

ห.จ.ก.ประสบชัยกลการ

ตาก

6

นาย วินัย เหล่าคำ

บ.ห้างโอวเปงฮง จำกัด

ขอนแก่น

 

  

A.P. Honda Safety Thailand

7

นาย สุรชัย วรุณศรี

บ.ห้างโอวเปงฮง จำกัด

ขอนแก่น

8

นาย สมชาย เจียมรัมย์

ห.จ.ก.เอกสุรินทร์ ยานยนต์

สุรินทร์

 

  

A.P. Honda Safety Thailand

9

นาย ศักดิ์ศรี วะถาวะนิตย์

บ.อีฮงฮอนด้า จำกัด

มหาสารคาม

10

นาย ศุภชัย โสภามาตย์

บ.อีฮงฮอนด้า จำกัด

มหาสารคาม

 

  

 

A.P. Honda Safety Thailand

11

นาย ประวิทย์ จันทร์สกุล

ห.จ.ก. ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์

ชุมพร

12

นาย ศรพัศ ราษี

บ.จันดีปิยะกลการ จำกัด

นครศรีธรรมราช

13

นาย วัชรมน จันทรสะโร

บ.พิธานพานิชย์ (สุไหงโก-ลก)

นราธิวาส

 


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ