A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

26 Sep 2016

Master Instructor รุ่นที่ 6


19-23 กันยายน  2559 อบรมเจ้าหน้าที่ขับขี่ปลอดภัย หลักสูตรครูฝึกต้นแบบ(Master Instructor) รุ่นที่ 6 จำนวน 22 คน สำหรับหลักสูตร ครูฝึกต้นแบบ เป็นหลักสูตรเพื่อ ทบทวนเนื้อหาเดิม และเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ ดังนี้

1) กิจกรรมการฝึกอบรมรูปแบบ Safety for Kids, Fun riding, Dirt และ Avoiding

2) การสร้างทีมงาน และอบรมผู้ช่วย-ครูฝึก ประจำร้านด้วยตัวเอง

3) การบริหารงาน กิจกรรมการอบรมฯ ตามนโยบายส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย ให้ได้ตามเป้าหมายแต่ละไตรมาส

4) การจัดกิจกรรมการอบรมให้กับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ สำหรับ โรงเรียน และหน่วยงานเอกชน

 

1.นายอนุชิต ตันสุหัช หจก.แสงชัยพาณิชย์

2. นายวิฑูร จรรยาอนุรักษ์ หจก.แสงชัยพาณิชย์

 

3.นายภูวดล หล้าโนนตุ่น หจก.ณัฐมอเตอร์เซลล์

4.นายปรีชา ทิพพิชัย บ.มิตรศิลป์ มอเตอร์ไซค์ จก.

 

5.นายพงษ์ศักดิ์ วรนาม หจก.รุ่งเจริญมอเตอร์สุวรรณภูมิ

6.นายสมสกุล หาศิลป์ หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์

 

7.นายภูมิภัทร์ พูลเกษม หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์

8.นายจีราวรรธย์ ปานอินทร์ หจก.เอาเอ็มดี มอเตอร์

 

9.นายโอฬาร จิตต์ประสงค์ บ.ฮอนด้าราชบุรี จก.

10.นายธีรภัทร์ ประกอบชาติ หจก.สหฮอนด้า

 

11.นายกิตติศักดิ์ แซ่ฉั่ว บ.ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จก.

12.นายโสภณ สุริยะ บ.ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จก.

 

13.นายมาฮา หะยีมะ หจก.นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์

14.นายหมัดซาเฮด ยูไนด็ง หจก.นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์

 

15.นายอาซีล มานิต บ.เซาเทอร์นมอเตอร์เซลส์ จก.

16.นายชัยวัฒน์ เขม้นเขตการ บ.สุเมธไซเคิล จก.

  

17.นายจันทร์ดี สิทธิชาคำ บ.ยศเจริญฮอนด้ากิ่งแก้ว จก.

18.นายวุฒิชัย มีสุขดี บ.อภิโชคอนันไบค์ จก.

 


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ