A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 7 จ.ราชบุรี
2 Aug 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 7 จ.ราชบุรี


วันที่ 2 สิงหาคม 2557 นายโกเมศ แสงทองดี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 เป็นประธานเปิดงาน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่4 สนามที่7 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย เตชอัมพรพาณิชย์ จ.ราชบุรีซึ่งเป็นโครการต่อเนื่องจาก “One Dealer One School” โดยในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 8 สถาบัน มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 124 คน ชาย 90 คน และ หญิง 34 คน

ผลการแข่งขันประเภทชาย
1.นายธนพล สุขประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
2. นายปิยะวุฒ อาจหาญ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
3.นายมั่นใจ คินาสิน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
4.นายคุณากร ดวดเครือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
5.นายกฤษณะ ศรีรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2

ผลการแข่งขันประเภทหญิง
1.นางสาวเบญจวรรณ ช้างงาม วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
2.นางสาวณัฐธิดา แป้นน้อย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
3.นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พรมน้อย วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
4.นางสาวปิยากร ขุนประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
5.นางสาวสุทินา ชะรุงรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ