A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพ

หน้าแรก ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพ

ฮอนด้าต่อยอดกิจกรรมด้านสังคมในส่วนที่เชื่อมโยงสู่การ ส่งเสริมความปลอดภยัทางถนน หลังจากเป็นผู้บกเบิกและดา เนินการ ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี  ไดจัดสรรงบประมาณถึง 900 ล้านบาท เพื่อยกระดับศักยภาพการส่งเสริมความปลอดภยัทาง ถนนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยอย่างครบ วงจรแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ซึ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซี่ยน และ เพียบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน อันเป็นผลให้การฝึกมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถ รองรับการฝึกขับขี่ไดทั้งรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ตั้งแต่หลักสูตร ระดับพื้นฐานจนกระทั่งถึงระดับฝึกทักษะขั้นสูง และที่สำคัญได้รับการ รับรองจาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

พื้นที่ฝึกรถจักรยานยนต์

  - การหยุดรถบนทางราบ                    1,478  ตรม.  

  - การทรงตวับนทางแคบ                      490  ตรม.

  - การทรงตัวทางขรุขระ                        200  ตรม.

  - มุมฉากรูปตวัแอล                            372  ตรม.

  - ทางโค้งรูปเลขแปด                          621  ตรม.

  - ทางโค้งรูปตวัเอส                            995  ตรม.

  - ถนนเปียก                                    350  ตรม. 

  รวม                                         4,5055 ตรม.

พื้นที่ฝึกรถยนต์-รถจักรยายนต์

  - ทางวิ่ง                                     6,450  ตรม.

  - สะพาน                                      228   ตรม.

  - พื้นที่เตรียมความพร้อม                  1,526   ตรม.

  - พื้นที่รอบนอก                               570   ตรม.

  - อาคารสำนักงาน 2 ชั้น             11,625.5  ตรม.

  รวม                                     20,237.5  ตรม. 

อาคารสำนักงาน 2 ช้ัน

 - ห้องอบรม 300 คน

 - ห้อง Riding Trainer 10 เครื่อง

 - ห้องทดสอบสายตา

 - ห้องสอบ EXAM

 - โกดังเก็บรถ

 - ห้องจัดนิทรรสการแสดงผลงาน พื้นที่นั่งรอลงทะเบียน

 - ห้องอาหาร 

สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่ : 1289 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

        โทรศัพท์ 02 7353999

        โทรสาร 027353999