A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

หน้าแรก รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
25 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

โดยตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เอ.พี. ฮอนด้า ได้บุกเบิกการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ให้กับสังคมไทยแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ Safety Thailand ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะกับสภาพจราจรในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการผลิตครูฝึกขับขี่ปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่นเดียวกับการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยในทุกภูมิภาค โดยร่วมมือกับร้านผู้จำหน่ายฯ สถานศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ทำให้ เอ.พี. ฮอนด้า เป็นต้นแบบการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับหลายๆประเทศในอาเซียน รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการใช้รถใช้ถนนให้กับวัยรุ่นและ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป

ผลจากการรณรงค์ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย เอ.พี. ฮอนด้า ได้รับรางวัลจากหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายใน ซึ่งเป็นความภูมิใจ และเป็นกำลังใจ ที่จะทำ การรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงให้เหลือน้อยที่สุด