นักกีฬาที่ทำคะแนนรวม 5 สถานีสูงสุด 10 อันดับ (กรณีมีคะแนนเสมอกัน ตัดสินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือการแข่งขัน)
1. ค่าธรรมเนียมในการทำ Visa, 2. ค่าแพ็คเก็จทัวร์, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล (ผู้ชนะเลิศต้องนำมูลค่าของรางวัลไปรวมคำนวณภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี)
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง รวมถึงค่าเดินทางอื่นๆ ตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง