สถิติการแข่งขันแต่ละปี
  1. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร (9.34 วินาที)
  2. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ. นครปฐม (9.32 วินาที)
  3. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียร โชติการาม จ. สมุทรสาคร (9.11 วินาที)
  4. โรงเรียนวัดบางปิ้ง จ. สมุทรสาคร (9.00 วินาที)
  5. โรงเรียนชลประทานผาแตก จ. เชียงใหม่
    (8.53 วินาที– สถิติประเทศไทยในปัจจุบัน)
  6. โรงเรียนดอนไชยวิทยา จ. ลำปาง  (8.78 วินาที)
  7. โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ. เชียงใหม่  (9.00 วินาที)
  8. โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ จ. นครราชสีมา  (8.96 วินาที)