กฏและกติกา
จำนวนนักกีฬาและคุณสมบัติของนักกีฬา

นักกีฬา ทีมวิ่ง 31 ขา 1 ทีม จะต้องประกอบด้วย

 1. นักกีฬาตัวจริง 30 คน
 2. นักกีฬาตัวสำรอง 3 คน
 3. นักกีฬาให้สัญญาณความปลอดภัย 2 คน
 4. ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 1-3 คน
 5. ทีมนักกีฬาจะเป็นทีม ชายล้วนหรือทีมหญิงล้วน หรือทีมผสมชายหญิงก็ได้

คุณสมบัติของนักกีฬาและเอกสารประกอบการสมัคร

 1. นักกีฬาต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6 และศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ทั้งทีม
 2. นักกีฬาต้องมีอายุระหว่าง 10 -12 ปี หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2546

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9" พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจรับรอง และประทับตราสถานศึกษาทุกหน้าเอกสาร (ใบสมัครสามารถ Download ได้ที่นี่)
 2. จัดทำทะเบียนนักกีฬา ทั้งหมด 35 คน พร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
  1. สำเนาบัตรประชาชนของนักกีฬา หรือ สูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งหมด 35 คน คนละจำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ทุกท่าน ท่านละ จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ ข้อมูลและเอกสารหากตรวจพบว่ามีการปลอมแปลง หรือปรากฏว่า ข้อมูลไม่เป็นความจริง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะทำรายงานแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับทำการตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมนั้นๆ ทันที