Product News

Product News

ฮอนด้า ประกาศรางวัล โครงการแจกจริงเพียงตอบแบบสอบถาม

5 ก.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล

การตอบแบบสอบถามผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครั้งที่ 41

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

 

    เนื่องจากวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้มีการจับรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซึ่งถือเป็นการจับรางวัลครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สำหรับ ผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 และตอบกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

    รางวัลที่ 1: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า PCX150 จำนวน 1 รางวัล

  1. คุณวรนาถ  สารดี      จ. แพร่

 

    รางวัลที่ 2: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า MSX125SF จำนวน 2 รางวัล

  1. คุณลัดดา เทพากร     จ. นครศรีธรรมราช
  2. คุณอานนท์  มากมูล   จ. เพชรบุรี

 

** ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน **

 

    ทางฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จะติดต่อผู้โชคดีทุกท่านทางโทรศัพท์และจดหมาย หากทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อกลับใด ๆ จากท่านผู้โชคดีภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 จะถือว่าท่านผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์การรับรางวัล

 

    หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สิรินญา แผนกวางแผนผลิตภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-757-6111 ต่อ 2604

 

** การจับรางวัลครั้งต่อไป ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 **

สำหรับท่านที่ซื้อรถระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561

ส่งกลับภายในวันที่ 1 มกราคม 2562

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรถ

ตัวแทนและศูนย์บริการ