บริษัทฯ มีเจตนารมณ์
ที่จะตอบสนองผู้บริโภคด้วยรถจักรยานยนต์
ที่มีประสิทธิภาพ และมีราคาเหมาะสม ซึ่งเจตนารมณ์นี้
ได้ผลักดันให้ เอ.พี. ฮอนด้า ก้าวขึ้นสู่อันดับ 1
ของประเทศไทย ด้วยอัตราครองตลาดมากกว่า 70%
หรือเป็นตัวเลขยอดจำหน่ายโดยรวมกว่า 1 ล้านคัน/ปี
(รวมถึงการส่งออก)

สิ่งสำคัญที่สุด

ที่มุ่งมั่นอยู่ในเจตนารมณ์ของฮอนด้านั้นมาจากพื้นฐานทางปรัชญา 2 ส่วน

Respect for Individual คือ การเคารพความเป็นปัจเจกชน

1# Respect
for Individual

คือการเคารพความเป็นปัจเจกชน

ฮอนด้ามีความเชื่อว่าคนเราเกิดมามีความเป็นอิสระ และมีลักษณะ ที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากความสามารถทางความคิด เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และความใฝ่ฝัน ของตัวเอง การเคารพ ความเป็นปัจเจกชนโดยประกอบด้วย แนวคิดหลัก คือ

- Initiative คือความคิดริเริ่ม
- Equality คือความเสมอภาค
- Trust คือความไว้วางใจ

The Three of Joys คือความยินดี 3 ประการ ความพอใจของลูกค้า การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี ความพอใจขององค์กรที่ได้ทุ่มเทการผลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้า The Three of Joys คือความยินดี 3 ประการ ความพอใจของลูกค้า การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี ความพอใจขององค์กรที่ได้ทุ่มเทการผลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

2# The Three
of Joys

คือความยินดี 3 ประการ

ฮอนด้าเชื่อว่าคนที่เรามีสัมพันธภาพด้วย ไม่ว่าจะการติดต่อโดยตรง หรือผ่านทางผลิตภัณฑ์ ควรได้รับการแบ่งปันความรู้สึกยินดีกับสิ่งที่ได้ประสบ ซึ่งความรู้สึกนี้จะแสดงออกในรูปแบบของความยินดี 3 ประการ คือ

1. Joy of Buying
คือความพอใจของลูกค้าจากการที่ได้ซื้อรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 

2. Joy of Selling
คือการที่ผู้มีหน้าที่ในการให้บริการของฮอนด้าสามารถส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่ดี และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหรือผู้ใช้

3. Joy of Creating
คือความพอใจขององค์กร ที่ได้ทุ่มเทการผลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ให้เปี่ยมล้น ด้วยคุณภาพ ซึ่งความพอใจทั้ง 3 ประการนี้ ต่างเชื่อมโยง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เสมือนกุญแจที่ไขไปสู่ความสำเร็จสูงสุด

เพื่อประกันความพึงพอใจของลูกค้า
ตามเจตนารมณ์ของฮอนด้าที่ต้องการเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เราจึงได้สร้างมาตรฐาน
ในทุก ๆ ศูนย์บริการและร้านตัวแทนกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศด้วยเงื่อนไข 5S ที่จะทำให้ศูนย์บริการ
และร้านค้า เปี่ยมไปด้วยความชำนาญทั้งด้านการจัดการ การตลาด และรักษาคุณภาพ
ของการจำหน่ายและการบริการ ไว้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรถ

ตัวแทนและศูนย์บริการ