Book your Bike Now!

BIKE The Story Appreciator

เรื่องราวระดับตำนานของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่มีประวัติศาสตร์และสร้างความประทับใจมากมาย ส่งต่อเรื่องราวเฉพาะตัว และเอกลักษณ์จากอดีตมายังรุ่นปัจจุบัน

C125

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าดีไซน์คลาสสิก ถอดแบบจาก Honda C100 ปี 1958 ตำนานรถจักรยานยนต์เปลี่ยนโลกรุ่นแรกของ Honda

Monkey 2018

เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและคงไว้ซึ่ง จิตวิญญาณแห่งความซุกซนจาก Monkey Z50 ปี 1967 ในวันนี้ Monkey จะกลับมาปลุกจิตวิญญาณซนๆ “Naughty Soul” ของทุกคนอีกครั้ง

Today's Original

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าระดับตำนาน ที่ถูกถอดแบบมาเพื่อการใช้งานในยุคปัจจุบัน