ภาพข่าว
07/05/2558
บริษัท เอส.ซี.เอ็น. มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จ.กำแพงเพชร มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวน 1 ชุด ให้โรงเรียนลานกระบือวิทยา
บริษัท เอส.ซี.เอ็น. มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จ.กำแพงเพชร มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวน 1 ชุด ให้โรงเรียนลานกระบือวิทยา