ภาพข่าว
23/12/2557
เอ.พี.ฮอนด้า คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2557 จากหอการค้าไทย

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2557 ในฐานะองค์กรตัวอย่างที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมต่อคู่ค้า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่ มร.โนบุฮิเดะ นางาตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ณ ห้องเลิศวนาลัยบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศปาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางบรรษัทภิบาลอันดีของฮอนด้า หรือ Honda Corporate Governance (HCG) เป็นหลักการอันหนึ่งอันเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าทั่วโลก โดยตระหนักถึงการเคารพความเป็นปัจเจกชน ให้ความสำคัญต่อความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร ปฏิบัติต่อคู่ค้าผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าที่เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์โครงการเอ.พี.ฮอนด้าเพื่อสังคมไทยเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีสู่สังคมด้วยกิจกรรมด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการขับขี่ปลอดภัย, กิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย, กิจกรรมสาธารณะกุศลเพื่อผู้ประสบภัย, กิจกรรมกีฬาและการศึกษาเพื่อเยาวชน มุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่อย่างแท้จริง

สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพื่อมอบให้กับองค์กรที่ดำเนินธุกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยการพิจารณาของหอการค้าไทยจากหลักเกณฑ์สำคัญ 10 ประการ ได้แก่ 1.) การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 3.) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า 4.) การรักษาความสุจริต 5.) กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม 6.) กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 7.) การส่งเสริมการบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 8.) สิทธิเสรีภาพของบุคคล 9.) การลดความเสี่ยงของกิจการ 10.) มุ่งการส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยในปี 2557 มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรวมทั้งสิ้น 7 องค์กร

ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคมไทยของเอ.พี.ฮอนด้าได้ที่เว็บไซต์ www.aphonda.co.th