ภาพข่าว
26/09/2557
เอ.พี.ฮอนด้ารับประกาศเกียรติคุณกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยจากญี่ปุ่น

เอ.พี.ฮอนด้า คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมด้านการขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทยแบบครบวงจรมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรการสอน การผลิตบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทุกวัย และการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในทุกภูมิภาค จนกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับประเทศอื่นๆในอาเซียน ทั้งยังเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลด้านการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยจากองค์กรนานาชาติ

นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า  เอ.พี.ฮอนด้า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน International Association of Traffic and Safety Science หรือ IATSS ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก โดยตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เอ.พี.ฮอนด้า ได้บุกเบิกการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ให้กับสังคมไทยแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ Safety Thailand ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการผลิตครูฝึกขับขี่ปลอดภัยเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่นเดียวกับการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยในทุกภูมิภาคโดยร่วมมือกับร้านผู้จำหน่ายฯ สถานศึกษา และหน่วยงานของภาครัฐ ทำให้เอ.พี.ฮอนด้าเป็นต้นแบบการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับหลายๆประเทศในอาเซียน รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการใช้รถใช้ถนนให้กับวัยรุ่นและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เอ.พี.ฮอนด้าได้เริ่มโครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand มาตั้งแต่ปี 2532 โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นและนำความรู้และวิธีการที่ได้รับมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทยและพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย โดยเอกลักษณ์ที่สำคัญของโครงการนี้คือการกำหนดให้ร้านผู้จำหน่ายฯต้องมีวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ได้รับการฝึกสอนจากเอ.พี.ฮอนด้าประจำอยู่ที่ร้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ขับขี่ทุกคน