ภาพข่าว
10/09/2557
ห้างหุ้นส่วนประสบชัยกลการ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ห้างหุ้นส่วนประสบชัยกลการ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช