ภาพข่าว
17/07/2557
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพชุมชนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดน่านและลำพูน

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เดินหน้าสานภารกิจเสริมความรู้และการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพชุมชมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ครอบคลุมชาวบ้านในพื้นที่จำนวน  7หมู่บ้านซึ่งล้วนตั้งอยู่ในเขตหุบเขาหรือบนสันเขา ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเสี่ยงต่อภัยพิบัติ เช่น น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน โดยการฝึกอบรมทั้ง 2 จังหวัดนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียง

จากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยในแต่ละปี  กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยจึงได้ผนึกกำลังร่วมกับ ปภ. สานต่อภารกิจส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบรรเทาภัยได้ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ  โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ซึ่ง
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกการวางแผนรับมือภัยพิบัติตามหลักการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) ดังนี้

1.      ศึกษาข้อมูลภัยของชุมชน เพื่อคาดเดาสถานการณ์ว่าจะเกิดภัยและมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด อาทิ ประเภทของภัยและช่วงเวลาที่เกิดภัย จัดทำแผนที่ชุมชนที่มีรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัย กำหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพล ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ระดับหนึ่ง

2.      วิเคราะห์ข้อมูลภัยของชุมชน เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการเลือกป้องกันและบรรเทาภัย และวิเคราะห์สาเหตุของภัยพิบัติพร้อมหาวิธีแก้ไขร่วมกัน

3.      ตกลงและยอมรับการใช้สัญญาณแจ้งเตือนภัยเพื่ออพยพร่วมกัน เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้กันได้อย่างทั่วถึงในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะอพยพหนีภัยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

4.      จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย อาทิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย ฝ่ายอพยพ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายเสบียง ฝ่ายปฐมพยาบาล และฝ่ายประสานงาน

5.      จัดทำและฝึกซ้อมแผน พร้อมมอบหมายภารกิจ เพื่อการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน  

6.      ประเมินผลและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

เกี่ยวกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประชาชนไทยในยามที่ประเทศไทยอาจเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน  100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 เครื่อง ทั้งนี้กองทุนฯได้กำหนดภารกิจในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่   1) ด้านเงินทุน  2) ด้านวัสดุอุปกรณ์  3) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ