ภาพข่าว
25/06/2557
หจก.เถินธวัชยนต์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์
หจก.เถินธวัชยนต์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเวียงมอกวิทยา จำนวน 4 เครื่อง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557