ภาพข่าว
30/10/2556
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนการแข่งขัน สพฐ.- ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคีปี 9
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนการแข่งขัน สพฐ.- ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคีปี 9 ให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งใคร จำนวน 1 ทีม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556