ภาพข่าว
22/08/2556
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบชุดอุปกรณ์กีฬา
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556