ภาพข่าว
05/07/2556
บริษัท ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ทุน