ภาพข่าว
05/09/2559
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนเสาธงวิทยา 1 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559