ภาพข่าว
30/08/2559
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 จำนวน 1 ชุด