23/08/2561
บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นทีการศึกษาจังหวัดกาญจนบรุี และเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้กับนักเรียน จำนวน 150 ทุน มูลค่า 450,000 บาท วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561