ภาพข่าว
23/08/2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนำชัยมอเตอร์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 22 คน ได้รับโลหิตจำนวน 9,900 ซีซี ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561