ภาพข่าว
23/08/2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมอเตอร์ (วิเชียรบุรี) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลวิเชียรบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 87 คน ได้โลหิตจำนวน 30,450 ซีซี ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561