ภาพข่าว
23/08/2561
บริษัท วี.กรุ๊ป โมโตเฮ้าส์ จำกัด กรุงเทพฯ มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน