ภาพข่าว
23/08/2561
บริษัท นัดพบบางใหญ่ จำกัด จังหวัดนนทบุรี มอบสิ่งปลูกสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนราษฎร์นิยม เพื่อให้นักเรียนมีสิ่งอุปโภคที่ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน เมื่อในเดือน กรกฎาคม 2561 มูลค่า 951,000 บาท