ด้วยเจตนารมย์อันแน่วแน่ของ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
การมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยโดยคำนึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบ และร่วมมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษา ความปลอดภัย
ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมไทยในทุกๆ ด้าน

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
ได้ริเริ่มโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด "ฮอนด้าเพื่อสังคมไทย"
เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสและทุกภาคส่วนในสังคมอย่างจริงจัง
มาตั้งแต่ ปี พศ. 2545 (2002)
โดยจัดตั้งส่วนงานที่ดูแลงานโดยเฉพาะเพื่อดำเนินการและประสานความร่วม
มือให้ผู้จำหน่ายในการให้ความช่วยเหลือสังคม
โดยเริ่มจากชุมชนในพื้นที่หรือท้องถิ่นที่ผู้จำหน่ายทำธุรกิจอยู่
โดยการประสานความร่วมมือกับ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
และได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลาย ทั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
การศึกษาที่มีคุณภาพ การส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
และการช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา
ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของฮอนด้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของเยาวชนไทย และการเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษา
ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
การดำเนินการนั้น เอ.พี. ฮอนด้า
ได้เน้นการดำเนินการร่วมกับผู้จำหน่ายทั่วประเทศกว่า 900
ศูนย์จำหน่ายและบริการของฮอนด้า นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย
มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย อีกด้วย

โดยสรุป ฮอนด้าได้แบ่งนโยบายการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
เอ.พี. ฮอนด้าเพื่อสังคมไทย ออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ

1. การทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
(Dealer) และร่วมสนับสนุนโดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
2. การทำกิจกรรมเพื่อสังคมระดับประเทศ
โดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ