ในส่วนของ เอ.พี. ฮอนด้า เอง
ยังได้ริเริ่มจัดกิจกรรมในระดับประเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคม
ให้มีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการพัฒนาเยาวชน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การช่วยเหลือเหตุการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

- Zero Accident
- สพฐ. – ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา
- Econo contest
- การช่วยเหลือด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- Honda Red champion
- One Dealer One School