การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ยังคงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นในภาวะที่สังคมไทยยังคงมีความขาดแคลนในด้านต่างๆ ทั้งด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และด้านอื่นๆ

ดังนั้น บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จึงสนับสนุนให้ร้านผู้จำหน่าย

ได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านที่ขาดแคลนตามความต้องการที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือพื้นที่นั้นๆ ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวจะช่วยให้สังคมมีการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ต่อไป

กิจกรรมที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่
1. กิจกรรมบริจาคโลหิต
2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
3. สนับสนุนเครื่องมือการแพทย์
4. สนับสนุนรถจักรยานยนต์ให้กับกาชาดและตำรวจ
5. ป้ายรณรงค์วินัยจราจร
6. การสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนพิการ / มูลนิธิเพื่อคนพิการ / เด็กกำพร้า