ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งเหตุการณ์น้ำท่วม ฝนแล้ง แผ่นดินไหว และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการทำลายธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี และการคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ยังมีน้อย

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จึงส่งเสริมให้ร้านผู้จำหน่ายได้มีส่วนสนับสนุนการทำกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนหรือท้องถิ่นของตน เพื่อให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การประหยัดพลังงาน