การศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ
ฮอนด้าจึงให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำกิจกรรมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
เพื่อให้เกิดความพร้อมที่มากขึ้น ทั้งในส่วนของโรงเรียน เช่น สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
และทุนการศึกษา และสื่อกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ในศักยภาพที่สูงขึ้นไป
กิจกรรมที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่
1. สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
2. อุปกรณ์การศึกษา
3. คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
4. เงินสนับสนุนการศึกษา
5. รณรงค์สวมหมวกกันน็อค
6. สื่อและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน
ประเภทของสถาบันการศึกษาที่สนับสนุน
1. โรงเรียนของรัฐ (สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน – สพฐ.)
2. โรงเรียนขยายโอกาสของรัฐ
3. สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐ (มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / อาชีวศึกษา)
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
5. โรงเรียนผู้พิการ
6. ศูนย์เยาวชนเด็กเล็ก