ชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่ดีต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้
สามารถพึ่งพาตนเองจึงถือเป็นการพัฒนาประเทศได้ในทางหนึ่ง
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
จึงส่งเสริมให้ร้านผู้จำหน่ายได้มีส่วนสนับสนุนรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อเรียนรู้กิจกรรม
ในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

กิจกรรมที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่
1. การสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเมือง
2. การสร้างห้องสมุดชุมชน / ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น