ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีที่ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยและได้รับความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ
มาโดยตลอดนั้นฮอนด้ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นองค์กรที่ดี
ของสังคม ด้วยการดำเนินกิจกรรมทุกด้านด้วยความ
ซื่อตรงและโปร่งใสไปพร้อมๆ กับการบรรลุถึงเป้าหมาย
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สร้างความไว้วางใจ
ให้แก่ทุกคนและทุกหน่วยงานที่เราได้ติดต่อ
เพื่อมุ่งสุ่การเป็นบริษัทที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
ดำเนินธุรกิจโดยมีปรัชญาฮอนด้า (Honda Philosophy)
เป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของฮอนด้า หรือ HCG
(Honda Corporate Governance)
เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
เป็นธรรมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
ร่วมกับ เอ.พี. ฮอนด้า