การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญ
ของฮอนด้า ที่ไม่ใช่เพียงเพราะกระแสทางการตลาด
หรือข้อกำหนดสากลเท่านั้น แต่ถือเป็นความรับผิดชอบ
ที่สำคัญยิ่งขององค์กรที่ต้องดูแลและเอาใจใส่
ต่อการรักษาสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการคิดค้น
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่สังคม
ต้องการให้ดำรงอยู่

การลดปริมาณไอเสียในผลิตภัณฑ์ฮอนด้า

รถจักรยานยนต์สีเขียว ตามนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม
ของฮอนด้าทั่วโลกในปี พ.ศ.2546 ฮอนด้าได้ยกเลิก
การผลิตรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะทุกรุ่น และหันไปผลิต
รถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ที่มีระบบ
การเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า และปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์
ทั้งหมดเป็นระบบ PGM FI ที่มีค่าไอเสียต่ำ
และประหยัดน้ำมัน มาตั้งแต่ปี 2551

กล่าวได้ว่า รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกคันผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการควบคุมมลพิษระดับ 4 ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดให้ไอเสียที่ออกมา มีส่วนผสม
ระหว่างไฮโดรคาร์บอน (HC) และไนโตรเจนออกไซด์
(NOx) ไม่เกิน 3 กรัมต่อกิโลเมตร ทั้งนี้จะต้องมีค่า
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยออกมาไม่เกิน
4.5 กรัมต่อกิโลเมตร สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด
ไม่เกิน 125 ซีซี นอกจากนี้ ฮอนด้ายังพยายามลดการ
ให้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตผ้าเบรก
ชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของตะกั่ว และเลิกใช้สีพ่น
ที่มีส่วนผสมของตะกั่วด้วย

นอกจากนั้น ในขั้นตอนของการขนส่ง
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ยังได้ทำการปรับเปลี่ยน
รถบรรทุกให้ใช้เชื่อเพลิงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม หรือการใช้แก๊สธรรมชาติ
อีกด้วย

และด้วยนโยบายเดียวกันนี้
ฮอนด้าไม่เพียงใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
แต่ยังคงใช้ในการพัฒนางานด้านบริการ
และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทั้งในขั้นตอนการขาย
และการบำรุงรักษาในศูนย์จำหน่ายและบริการ
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ภายใต้โครงการ Green dealer
ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

ระบบ PGM Fi เป็นระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
แบบหัวฉีด ที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ซึ่งจะมีกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์
(ECU = Engine Control Unit)
ที่สามารถคำนวณความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิง
ของเครื่องยนต์ ในขณะนั้นได้อย่างแม่นยำ
แล้วสั่งให้หัวฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสม
ถือว่าเป็นระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เผาไหม้หมดจด ได้กำลังงานสูงและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ในขณะที่ให้ค่ามลพิษที่ต่ำ จึงเป็นรถจักรยานยนต์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทำให้รถที่ติดตั้งเครื่องยนต์นี้ผ่านการ
รับรองค่ามาตรฐานไอเสียระดับ 6 ที่ฮอนด้าสามารถทำได้
เป็นรายแรกของประเทศไทย ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้
ทางกฎหมาย สามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับตลาด
รถจักรยานยนต์ ทั้งในด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่าสินค้า
ที่มีอยู่ในตลาด รูปลักษณ์ที่ทันสมัย และกระแสสังคม
ที่ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความ
เชื่อมั่นต่อผู้ใช้และสังคม แต่เนื่องจากระบบ PGM Fi
เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่สำหรับตลาดในประเทศไทย
ฮอนด้าจึงได้สร้างความเชื่อมั่นด้วยการรับประกัน
ทุกชิ้นส่วนของรถที่ใช้หัวฉีด เป็นเวลา 5 ปี หรือ
50,000 กิโลเมตรและฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นช่างจากศูนย์บริการฮอนด้า
และช่างจากร้านซ่อมอื่นๆ รวมกว่า 6,000 แห่ง
เพื่อเป็นการรับประกันว่า เครื่องยนต์หัวฉีด
ดูแลรักษาง่ายและสามารถเข้าซ่อมได้ทุกร้าน