จากปรัชญาฮอนด้าที่เป็นพื้นฐานการบริหารงานในองค์กร
ของฮอนด้าทั่วโลก ฮอนด้าให้ความสำคัญกับบุคลากรหรือ
คนเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อ 2 ประการ
ของฮอนด้า คือ
1. การเคารพในความเป็นปัจเจกชน
2. ความยินดี 3 ประการ

1. การเคารพในปัจเจกชน

เอ.พี. ฮอนด้าเชื่อว่า บุคลากรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด
ขององค์กร ดังนั้น เราต้องให้ความเคารพต่อความคิดเห็น
และความคิดริเริ่มของพนักงานทุกคนขององค์กร
รวมไปถึงความไว้วางใจ และการให้โอกาสพนักงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยก เพศ ศาสนา
หรือสถาบันการศึกษาใดๆ

2. ความยินดี 3 ประการ

ความยินดีที่ได้ซื้อ ความยินดีที่ได้ขาย และความยินดี
ในการสร้างสรรค์ เราปลูกฝังพนักงานด้วยการส่งมอบ
สวัสดิการและการบริการที่เหนือความต้องการและ
ความคาดหวังของพนักงานแต่ละราย เนื่องจากความยินดี
ที่ได้ซื้อมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าเราจึงปลูกฝังให้เกิดขึ้นจากพนักงาน และส่งถ่าย
ต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทางสังคมภายนอก โดยสร้างความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในสำนักงานอย่างดีที่สุด เพื่อจะได้มีความคิด
และแนวการสร้างสรรค์ที่ดีในการส่งมอบสินค้าและบริการ
ที่เหนือความต้องการของลูกค้าและสังคม ตลอดเวลา

เอ.พี. ฮอนด้า สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีศักยภาพ
ในการทำงานที่เพิ่มสูงขึนตามความสมัครใจ ทั้งในด้าน
การฝึกอบรม การเตรียมสภาพแวดล้อมสนับสนุน
การทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับความสุข
จากการทำงานและทุ่มเทให้กับการบริการ
และการส่งมอบสินค้า ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
และเหนือความคาดหวังของลูกค้า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า