การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณที่ดีของ เอ.พี. ฮอนด้า จรรยาบรรณที่ดีของคู่ค้า
"ฮอนด้า" เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความฝัน
การมุ่งมั่นทำ "ความฝัน" ให้เป็นจริง เป็นสิ่งที่ท้าทายเรา
ตลอดเวลา การแบ่งปันความยินดีทั้ง 3 ประการ และ
การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ชุมชน
พนักงาน และผู้ถือหุ้น เป็น "ความฝัน" หนึ่ง ที่ฮอนด้า
ต้องการทำให้เป็นจริง

การเป็นบริษัทที่ทุกสังคมต้องการให้ดำรงอยู่
การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
เปรียบเสมือนพันธะสัญญาที่ให้ไว้ต่อสังคมว่าเรา
มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างคุณค่าที่ดีให้กับบริษัทฯ
ตลอดเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เราต้องเพิ่มคุณค่าดีๆ
ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากสังคม
มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันต้องพยายามลดข้อผิดพลาด
ทุกอย่างที่จะทำให้ถูกสังคมตำหนิ ฮอนด้าจึงต้องเร่งฟื้นฟู
ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
บนพื้นฐานของปรัชญาฮอนด้า - การเคารพความเป็น
ปัจเจกชนโดยเฉพาะความเสมอภาค ความไว้วางใจและ
ความยินดี 3 ประการ (The Three Joys) โดยกำหนดให้
ทุกบริษัทในเครือฮอนด้าทั่วโลก สร้างและฟื้นฟูระบบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
ทุกบริษัทได้รับมอบหมายให้จัดทำและเสนอระบบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ขึ้นมา
โดยผู้ปฎิบัติงานที่หน้างาน (Bottom - Up Approach)
ซึ่งจะทำให้ได้ระบบฯ ที่พัฒนาจากประสบการณ์
ตามหลักความจริง 3 ประการ (3 Reality Principle)

การพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) ของแต่ละบริษัทในเครือ
ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ จะทำให้พนักงานทุกคนพยายาม
ที่จะดำเนินการตามเพื่อได้รับการยอมรับจากลูกค้า
และสังคม นั่นหมายถึงเราได้บรรลุ

"...การเป็นบริษัทที่ทุกสังคมต้องการให้ดำรงอยู่"


คัดย่อจากคำกล่าวของ
มร.ฮิโรยูกิโยชิโน
อดีตประธานบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด

ในวารสารภายใน Pole Position
ฉบับเดือนเมษายน 2546