บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
ได้ริเริ่มโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด
"ฮอนด้าเพื่อสังคมไทย" และคนไทยยิ้มได้ ฮอนด้ายิ้มด้วย
เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสทุกภาคส่วนในสังคม
อย่างจริงจังมาตั้งแต่ ปี พศ. 2545 (2002)

โดยจัดตั้งส่วนงานที่ดูแลงานโดยเฉพาะเพื่อดำเนินการและ
ประสานความร่วมมือกับผู้จำหน่ายได้ให้ความช่วยเหลือสังคม
โดยเริ่มจากชุมชนในพื้นที่หรือท้องถิ่นที่ผู้จำหน่ายทำธุรกิจอยู่
โดยการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และได้ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลาย ทั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
การศึกษาที่มีคุณภาพ การส่งเสริมความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน และการช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นนโยบายหลัก
ของฮอนด้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
เยาวชนไทย และการเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษา
ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต