รายละเอียดกิจกรรม
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว
หลักพื้นฐาน การขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ
คู่มือขับขี่ปลอดภัย
เครื่องหมายจราจร

คู่มือขับขี่ปลอดภัย
 
การให้สัญญาณด้วยมือและแขน
 
 1. เมื่อจะลดความเร็วของรถ ให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
 2. เมื่อจะหยุดรถ ให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบน และตั้งฝ่ามือขึ้น
 3. เมื่อจะให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงขึ้นหน้า ให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และโบกมือข้าง หน้าหลายๆ ครั้ง
 4. เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวา ให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
 5. เมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้าย ให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และงอข้อมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายๆ ครั้ง
การใช้ไฟสัญญาณของผู้ขับขี่
 
 1. เมื่อจะหยุดรถผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณไฟสีแดงที่ท้ายรถ
 2. เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องทางเดินรถ หรือแซงรถคันอื่น ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณไฟกะพริบสีเหลืองอำพันที่ติด อยู่หน้าและท้ายรถหรือ เปลี่ยนช่องทางเดินรถ หรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
 3. เมื่อจะให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ต้อง ให้สัญญาณไฟยกเลี้ยวสีเหลืองอำพัน หรือไฟกะพริบสีแดงหรือสีเหลือง อำพันที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้ายของรถ
 4. ผู้ที่จะเลี้ยวรถ ให้รถคันอื่นแซงเพื่อขึ้นหน้า เปลี่ยนช่องทางเดินรถลดความเร็วหยุดรถ หรือจอดรถ ต้องให้สัญญาณ ด้วยมือและแขนหรือไฟสัญญาณ ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร
 5. ผู้ขับขี่ต้องใช้สัญญาณด้วยมือและแขนหรือไฟสัญญาณ ก่อนที่จะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถลดความเร็วของรถ ลดความเร็ว หยุดรถ หรือจอดรถ เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
การขับรถแซงและผ่านขึ้นหน้าคันอื่น
 
 1. ในทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ ผู้ขับขี่ประสงค์จะแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่น ต้องให้สัญญาณกะพริบไฟหน้าหลายๆ ครั้ง หรือให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวาหรือให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะให้ผู้ขับขี่คันหน้าให้สัญญาณตอบ (ยกไฟเลี้ยวที่ติดอยู่ด้านซ้ายของรถหรือให้สัญญาณด้วยมือและแขน โดยการยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ ระดับไหล ่และโบกมือไปข้างหน้าหลาย ๆ ครั้ง)
 2. การแซงต้องแซงด้านขวา
 3. ผู้ขับขี่จะแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านซ้ายได้ กรณีต่อไปนี้
  • รถที่กำลังแซงจะเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
  • ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งช่องทางเดินรถไปในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป
 4. ห้ามขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่น ในกรณีต่อไปนี้
  • เมื่อรถกำลังขึ้นทางลาดชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง
  • ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางเข้า ทางร่วมแยก วงเวียน หรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ
  • เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร
  • เมื่อที่เข้าที่คับขัน หรือ เขตปลอดภัย
 5. เมื่อได้รับสัญญาณขอแซงขึ้นหน้าจากรถคันหลังจากผู้ขับรถที่มีความเร็วช้าหรือใช้ความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่นที่ขับขี่ในทิศทาง เดียวกันต้องยอมให้รถที่มีความเร็วสูงกว่า ผ่านขึ้นหน้าและผู้ขับขี่ที่ถูกขอทางต้องปฏิบัติดังนี้
  • ให้สัญญาณมือและแขนโดยยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือไปทางข้างหน้าหลายครั้ง หรือให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอำพันที่ติดทางด้านซ้ายของรถ
  • ลดความเร็วของรถลง
  • ขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถเพื่อให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้าได้โดยปลอดภัย

หน้าที่  1   | 2   | | 4 | 5   | 6   | 7 | 8   | | 10   | 11  | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25
 Copyright (c) 2008 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights (c)reserved. | Contact Us Visitors :