Honda Logo

Power of Fun Project Logo

Call Center 027254000

About us

หน้าหลักเกี่ยวกับเรา › ปรัชญาฮอนด้า

ปรัชญาฮอนด้า

โครงสร้างปรัชญาฮอนด้า

แต่ละบริษัทอาจสร้างปรัชญาของตนเองขึ้นมาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของธุรกิจได้บนความเชื่อพื้นฐานของเรา หลักการของฮอนด้าและนโยบายการจัดการของฮอนด้า

ความเชื่อพื้นฐานของเรา

เคารพความเป็นปัจเจกชนและความยินดี 3 ประการ

หัวใจของปรัชญาของฮอนด้า คือ หลักการของบริษัทที่เขียนไว้เมื่อ พ.ศ. 2499 โดยหลักการนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐาน 2 ประการคือ เคารพความเป็นปัจเจกชน * และความยินดีสามประการ

1. เคารพความเป็นปัจเจกชน
คนเราเกิดมามีความเป็นอิสระ และมีลักษณะเฉพาะจากความสามารถใสการคิด เหตุผลการสร้างสรรค์ และความใฝ่ฝันของตนเองการ "เคารพความเป็นปัจเจกชน" นี้ ฮอนด้าถือว่าต้องรักษาและส่งเสริมแนวความคิดนี้ให้เกิดขึ้นภายในบริษัท โดยให้ความเคารพในความแตกต่างกันแต่ละของบุคคล รวมทั้งให้ความไว้วางใจทุกคนเท่าเทียมกัน ความคิดริเริ่ม

- ความคิดริเริ่ม
หมายถึง การไม่ผูกมัดกับแนวความคิดที่มีอยู่แล้วแต่เป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์ และนำไปปฏิบัติด้วยความคิดริเริ่มและวิจารณญาณของตนเองโดยตระหนักว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำนั้น ๆ

- ความเสมอภาค
ความเสมอภาค หมายถึง ยอมรับว่าแต่ละคนมีความแตกต่าง กัน และให้ความสำคัญในความแตกต่างนั้น และปฏิบัติต่อทุกคน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทของเราได้ยึดหลักการดังกล่าวนี้ และเปิดโอกาสให้กับทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน เรื่องของเผ่าพันธุ์ เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ พื้นฐานการศึกษา สภาพทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละคนจะไม่มีอิทธิพลต่อโอกาสของแต่ละคน

- ความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของฮอนด้าควรที่จะอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจนั้นเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกชนของแต่ละคน การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในส่วนที่เขาขาดตกบกพร่อง การยอมรับในสิ่งบกพร่องของตนเองการแบ่งปันความรู้ และการสร้างความจริงใจที่จะทำให้บรรลุถึงความสำเร็จตามความรับผิดชอบของทุกคน

ฮอนด้าประกอบไปด้วยบุคคลที่ทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน โดยแต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับบทบาทของตนเอง และต้องนำเอาปรัชญานี้ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อันจะเป็นการสนับสนุนให้บริษัทประสบความสำเร็จได้และจากความพยายามนี้พนักงานเองก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องด้วยเช่นกัน

ความเชื่อในการเคารพความเป็นปัจเจกชนนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนพนักงานและบุคคลในบริษัทต่างๆ ที่เราติดต่อด้วย

สำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา เราจะต้องกระทำในสิ่งที่เกินความคาดหมายของลูกค้า โดยจะต้องถือว่าการตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญแรกสุดของเรา

ผู้ที่ดำเนินธุรกิจกับฮอนด้า-หุ้นส่วนทางธุรกิจ ,ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ควรที่จะได้ประสบกับสิ่งดี ๆ แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม ความเสมอภาค และความไว้วางใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์กับผู้แทนจำหน่าย และผู้จัดส่งวัตถุดิบของเราได้

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม เราต้องไวต่อการรับรู้ถึงความต้องการของสังคมที่เราทำธุรกิจอยู่รวมทั้งต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย

2. ความยินดี 3 ประการ


จากความเชื่อในคุณค่าของแต่ละบุคคล ฮอนด้าเชื่อว่าแต่ละคนที่ทำงานกับเรา หรือได้เข้ามาสัมผัสกับเราไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่านทางผลิตภัณฑ์ควรได้รับการแบ่งปันความรู้สึกยินดีกับสิ่งที่ได้ประสบ ซึ่งความรู้สึกนี้จะแสดงออกในรูปของ "ความยินดี 3 ประการ"

เป้าหมายของเรา ก็คือ การสร้างความยินดีผ่านทางธุรกิจของเรา : สำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา (ความยินดีที่ได้ซื้อ) ,สำหรับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการแก่ลูกค้าของเรา (ความยินดีที่ได้ขาย) และสำหรับผู้ที่มีส่วนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเรา (ความยินดีในการสร้างสรรค์)

การดำเนินธุรกิจของเราจะต้องมุ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของความยิน 3 ประการนี้ ซึ่งจะรวมไปถึงความไว้วางใจของสังคมและผู้ถือหุ้น เชื่อกันว่าที่ฮอนด้าสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้ เนื่องจากการตระหนักและเห็นคุณค่าของ "ความยินดี 3 ประการ "ที่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

- ความยินดีที่ได้ซื้อ
เกิดจากการที่ได้มอบผลิตภัณฑ์หรือได้ให้การบริการที่เหนือความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย ความยินดีที่ได้ซื้อมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ไปสู่การขายและการให้บริการ ความยินดีที่ได้ขายและความยินดีในการสร้างสรรค์จะไม่เกิดหากขาดความพึงพอใจของลูกค้า

- ความยินดีที่ได้ขาย
เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของฮอนด้าได้พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยมีพื้นฐานของความไว้วางใจร่วมกันจากความสัมพันธ์นี้เองที่ทำให้พนักงานของฮอนด้า ผู้แทนจำหน่ายและผู้จัดส่งสินค้าเกิดความภาคภูมิใจในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการของฮอนด้าต่อลูกค้า

- ความยินดีในการสร้างสรรค์
เกิดขึ้นเพื่อพนักงานของฮอนด้า และผู้จัดส่งวัตถุดิบซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา วิศวกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าได้ตระหนักถึงความรู้สึกยินดีของลูกค้า และผู้แทนจำหน่าย ซึ่งแต่เดิมเราจะรู้จักกันว่า เป็น "ความยินดีในการผลิต "(Joy of Producing) ความยินดีในการสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีเกินกว่าความคาดหมาย และเราได้รับความภูมิใจที่ทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หลักของความยินดี 3 ประการ คือ การประสบความสำเร็จในการสร้างความยินดีให้กับสังคมโดยรวม ด้วยการสร้างความยินดีที่ได้ซื้อ ความยินดีที่ได้ขาย และความยินดีในการสร้างสรรค์

เนื่องจากธุรกิจของฮอนด้า คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายต่อลูกค้า จึงมีผลต่อสังคมในหลายๆ ด้าน ซึ่งบางสิ่งก็จะมีผลในทางบวก เช่น การมอบความสามารถในการเคลื่อนที่ได้แก่บุคคลความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และการที่ฮอนด้าได้สร้างโอกาสในการจ้างงานอย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในหลาย ๆ ด้านอีกด้วย

เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากสังคม จึงจำเป็นที่จะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการให้บริการอันเป็นที่ต้องการของสังคมในขณะเดียวกันก็จะต้องทำให้ความไม่พึงประสงค์หรือผลกระทบในทางลบที่มีต่อสังคมเกิดขึ้นน้อยที่สุด

เราเชื่อว่าการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกด้วยความยินดีทั้ง 3 ประการนี้ อย่างจริงใจจะสร้างความยินดีให้กับสังคม และจะทำให้สังคมเกิดความยินดีและต้องการให้ฮอนด้าดำเนินธุรกิจต่อไป

หลักการของฮอนด้า

ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล เราได้อุทิศตนเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด แต่ยังมีราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก

- จุดประสงค์และสาเหตุของการคงอยู่ของกลุ่มฮอนด้า

เป็นหัวใจของปรัชญา

ความเชื่อพื้นฐานของเรา

แนวทางสำหรับพนักงาน

ตามความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในแต่ละวันของตน

ตนโยบายการจัดการของฮอนด้า

- หลักการของฮอนด้า

หลักการของฮอนด้า กำหนดเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินกิจกรรมทั่วโลกไว้ ซึ่งคือ เหตุผลที่ฮอนด้าประกอบธุรกิจ ดังนั้น หลักการของบริษัทฮอนด้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับพนักงานของฮอนด้าจึงเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับพนักงานของฮอนด้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจเหตุผลของการดำรงอยู่ต่อไปฮอนด้า

ในปี พ.ศ. 2499 ได้มีการระบุหลักการของบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ซึ่งมีถ้อยแถลงเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล บริษัทได้ทุ่มเท เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศสำหรับการใช้งาน

แต่ยังคงมีราคาที่ไม่แพง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในปี พ.ศ. 2505 เมื่อฮอนด้าได้ขยายกิจการออกไปสู่ทั่วโลก หลักการของบริษัทได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลานั้น "การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า" ได้ถูกเน้นให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นหัวใจของการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฮอนด้า โดยหลักการได้เขียนไว้ดังต่อไปนี้

"ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล เราได้อุทิศตนเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก"

ในปี พ.ศ. 2535 ปรัชญาของฮอนด้าได้กระจายไปสู่บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มฮอนด้า หลักการฉบับภาษาอังกฤษจึงถูกกำหนดให้เป็นหลักการของบริษัทฮอนด้าทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะให้อธิบายแนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลักการเดิมที่เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ถูกปรับปรุงโดยยึดตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก "ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล เราได้อุทิศตน เพื่อสนองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีเลิศ แต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก"

ขณะที่เรากำลังก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น เราได้รับรู้ถึงมุมมองที่แตกต่างกันจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งในด้านทรัพยากรและความสามารถในการรักษาสิ่งมีชีวิต สำหรับพนักงานของฮอนด้าแล้วมันหมดเวลาที่จะคิดถึงเพียงความก้าวหน้าทางธุรกิจของเราเองเท่านั้นฮอนด้าจะต้องตัดสินใจว่าเราจะอยู่อย่างไรภายใต้ข้อจำกัดนี้ของโลก

เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฮอนด้า กับสิ่งแวดล้อมในโอกาสการฉลองครบรอบ 50 ปี เราจึงถือโอกาสแก้ไขหลักการของบริษัทฮอนด้าใหม่ ดังต่อไปนี้

ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล เราได้อุทิศตน เพื่อตอบสนองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด แต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก

- ความหมายของหลักการของฮอนด้า

หากพิจารณาองค์ประกอบของหลักการของฮอนด้าดังต่อไปนี้จะทำให้เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้นความหมายของหลักการของฮอนด้า

หากพิจารณาองค์ประกอบของหลักการของฮอนด้าดังต่อไปนี้จะทำให้เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น

- การรักษามุมมองที่เป็นสากล

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ฮอนด้าได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ "การรักษามุมมองที่เป็นสากล" ในปัจจุบันฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาค คือ ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง อเมริกาใต้, ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา, เอเชีย-โอเชียเนีย และจีน

การเติบโตนี้เป็นผลมาจากความพยายามของพนักงานฮอนด้าทุกๆ คนที่ได้ปรับปรุงคุณภาพงานของตนเองรวมทั้งความมีประสิทธิผลความมีประสิทธิภาพ ความสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม โดยมีมาตรฐานการทำงานที่สูงที่สุดในโลก และปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งและจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าซึ่งเราทุกคนจะต้องรักษาเจตนารมณ์นี้ เอาไว้

ในขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญที่เราทุกคนที่จะต้องตระหนักก็คือ ในการขยายธุรกิจนั้น ฮอนด้าเองก็ได้ก่อให้เกิดผลในทางลบต่อสังคมเช่นกัน โลกของเรากำลังเผชิญกับความกังวลทั่วโลกที่น่าวิตกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การหมดสิ้นไปของแหล่งพลังงานที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ และการขาดแคลนอาหาร ฮอนด้าต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก โดยการพัฒนาและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของเรา

ในขณะที่ฮอนด้ายังคงรักษาไว้ซึ่ง "การรักษามุมมองที่เป็นสากล" ซึ่งเราได้ทำมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท เราต้องมุ่งความสนใจไปยังการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมด้วย "มุมมองของโลก" เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก

หลักประกันที่ทำให้เราดำรงอยู่ได้ก็คือ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้น เราทุกคนในทุกตำแหน่งจะต้องทำให้ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจ และแม้กระทั่งเกินความคาดหวังของลูกค้าทั่วโลก

"ความพึงพอใจของลูกค้า" ไม่ใช่แต่เพียงการทำตามความต้องการเฉพาะอย่างของลูกค้าของเราเท่านั้นแต่เราจะต้องทำให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าของเราและคาดเดาถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของเราอีกกด้วย เราจุต้องมีเครื่องรับทีไวมากเพื่อรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด แต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสม

ฮอนด้ามุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าเงิน โดยเริ่มที่จากมุ่งมั่นในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุด ผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยรวมเอาความคาดหวังของลูกค้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และความมีประสิทธิสูง โดยการขายและการให้บริการจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความยินดีและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เรายังจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ของเราในราคาที่เหมาะสมอีกด้วยไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะดีอย่างไร ถ้าหากลูกค้าไม่เชื่อว่ามันมีคุณค่าแล้วเขาก็จะไม่ซื้อไปใช้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีราคาที่เหมาะสมเราจะต้องใช้วัตถุดิบอย่างประสิทธิภาพรวมถึงการออกแบบการผลิตการตลาดการจัดจำหน่ายและการให้บริการที่มีประสิทธิผลสูงและด้านอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา

เป้าหมาย 2 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และราคาที่เหมาะสม มักจะมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างไรก็ตามเราต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายทั้ง 2 ประการ ความก้าวหน้าที่แท้จริงจะมาจากการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ประการให้ได้พร้อมกัน

- เราได้อุทิศตน

สิ่งที่จะทำให้ฮอนด้าประสบความสำเร็จได้ ก็คือ พนักงานจะต้องรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน การใช้คำว่า "เรา" แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพนักงานแต่ละคนที่มีส่วนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ฮอนด้าพนักงานแต่ละคนมีส่วนช่วยกันดำเนินธุรกิจของบริษัท

คำว่า "เรา" แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของคนแต่ละคนที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน พร้อมไปกับที่มีความพยายามทำความเข้าใจงานที่อยู่ในความรับผิดชอบไปด้วยซึ่งจะทำให้เห็นถึงความไว้วางใจระหว่างพนักงานด้วยกันเอง

การใช้คำว่า "อุทิศตน" แสดงให้เห็นถึง ความยินดีที่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าแก่การอุทิศตน

นโยบายการจัดการของฮอนด้า

ฮอนด้าได้กำหนดนโยบายการจัดการไว้ 5 ประการ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับพนักงานที่จะนำไปปฏิบัติตามความรับผิดชอบประจำวันนโยบายการจัดการเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเอาปรัชญาและหลักการของบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ


ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารนั้นมีความรับผิดชอบไม่ใช่แต่เพียงปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้เท่านั้นแต่จะยังต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติตามได้อีกด้วย

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้นำนโยบายนี้ไปปฏิบัติการให้อิสระแก่พนักงานในการค้นหาวิถีทางที่ดีกว่า หรือ "วิญญาณแห่งความท้าทาย" และความจริงใจต่อกัน ถือ เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฮอนด้า

- ก้าวไปด้วยความทะเยอทะยานและความกระฉับกระเฉงเสมอ
- เคารพหลักทฤษฎีที่มีเหตุผล พัฒนาความคิดใหม่ ๆ และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- สนุกกับงานของตนเอง และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ
- ใส่ใจต่อคุณค่าของการวิจัยและทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ

- นโยบายการจัดการดั้งเดิมของบริษัท ได้แก่
ก้าวไปด้วยความทะเยอทะยาน และความกระฉับกระเฉงเสมอ เคารพหลักทฤษฎีที่มีเหตุผล พัฒนาความคิดใหม่ ๆ และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สนุกกับงานของตนเอง และสร้างบรรยากาศในการทำงานให้สดใสอยู่เสมอ พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ ใส่ใจต่อคุณค่าของการวิจัยและทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ

สืบเนื่องจากการปรับปรุงปรัชญาและหลักการของฮอนด้านโยบายการจัดการจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขตามไปด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจน จนในที่สุด นโยบายปัจจุบันจึงเปลี่ยนจาก "สนุกกับงานของตนเอง และสร้างบรรยากาศในการทำงานให้สดใสอยู่เสมอ" มาเป็น "สนุกกับงานของตน และสนับสนุกการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่" ดังนั้น นโยบายการจัดการใหม่ คือ ก้าวไปด้วยความทะเยอทะยาน และความกระฉับกระเฉงเสมอ เคารพหลักทฤษฎี มีเหตุผล พัฒนาความคิดใหม่ ๆ และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สนุกกับงานของตนเอง และสนับสนุนการการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ ใส่ใจต่อคุณค่าของการวิจัยและทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ

- ก้าวไปด้วยความทะเยอทะยานและความกระฉับกระเฉงเสมอ
ฮอนด้าได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความฝันของสาธารณชนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เรายังต้องการจะคงความเป็นบริษัทที่มีความฝันและมีความกระฉับกระเฉง

ความฝัน หรือ ความทะเยอทะยาน คือ แรงกระตุ้นที่ทำให้เราเกิดแรงจูงใจขึ้น มันสามารถที่จะจูงใจเราได้ตลอดชีวิตมันทำให้เราค้นหาความท้าทายและไม่กลัวที่จะล้มเหลว การที่จะทำให้ความฝันเป็นความจิรงได้จะต้องเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ให้ได้ การทำให้ความฝันเป็นจริงเป็นสิ่งท้าทายตัวเราเอง และรวมถึงผู้อื่นที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เมื่อเราสามารถทำให้ความฝันเป็นความจริงได้ เราก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกของความสำเร็จอย่างแท้จริงได้

ความกระฉับกระเฉงนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอายุแต่ความกระฉับกระเฉง คือ วิญญาณที่สามารถอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นความมุ่งมั่นที่มีต่ออุดมคติอย่างจริงใจ มันเป็นการเรียนรู้ที่บริสุทธิ์และเปิดกว้าง มันจะไม่ได้ถูกทำให้ลดลง และไม่ยึดติดอยู่กับนิสัยหรือระเบียบแบบแผนเดิมๆ แต่มันจะเป็นการค้นคว้าเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด มันเป็นการท้าทายต่อสิ่งที่เผชิญหน้าชัดเจนและพร้อมรับความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นวิญญาณที่ท้าทาย

ฮอนด้าต้องการรักษาระดับเป็นบริษัทที่อยู่ในระดับแนวหน้าดังนั้นเราจะต้องลงมือปฏิบัติก่อนหน้าที่บริษัทคู่แข่งของเราจะลงมือและทำในสิ่งที่ท้าทายซึ่งบางครั้งอาจจะเสี่ยง พนักงานแต่ละคนต้องทำงานด้วยความทะเยอทะยานและความกระฉับกระเฉง หรือวิญญาณแห่งความท้าทาย

- เคารพหลักทฤษฎีที่มีเหตุผล พัฒนาความคิดใหม่ ๆ และ ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับฮอนด้า การที่เราก้าวมาเป็นฮอนด้าได้เช่นนี้ เพราะเราพยายามที่จะดำรงความเป็นผู้นำ จากสิ่งนี้เองเราจึงต้องสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงทฤษฎีเป็นพื้นฐาน และพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการที่จะดำเนินกิจกรรมของเรา

ทฤษฎีที่มีเหตุผลควรที่จะต้องเป็นพื้นฐานสำหรับทุกสิ่งที่เราทำแต่บางครั้งเราอาจจะลืมว่าการกระทำบางอย่างจะต้องอาศัยทฤษฎีเป็นหลักเสมอ เราไม่ควรจะสับสนระหว่างการยอมรับวิธีทำงานกับทฤษฎี จงมองย้อนหลังไปถึงความเข้าใจในทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐาน และอย่าเกรงที่จะท้าทายหรือเปลี่ยนแปลงความเคยชินด้วยความคิดใหม่ ๆ โดยความคิดใหม่นี้มีพื้นฐานมาจากหลักทฤษฎีที่มีเหตุผล นอกจากนั้นเราจะต้องมีความยืดหยุ่นที่จะยอมรับความคิดใหม่ๆ

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นแนวความคิดที่ดีสำหรับการกระทำกิจกรรมต่างๆ ของเราให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แนวปฏิบัติของเราจะอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ความง่าย ความมุ่งมั่น และความรวดเร็ว

1. ความง่าย : จับประเด็นสำคัญของสิ่งที่เราต้องทำ มุ่งไปยังประเด็นวิกฤต
2. ความมุ่งมั่น : มุ่งเน้นที่ทรัพยากรและความคิดของเราเองไปยังจุดที่มีความต้องการมากที่สุด
3. ความรวดเร็ว : การนำไปสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว (การลงมือปฏิบัติในทันที)

ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกที่เกี่ยวกับแนวความคิดของการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นั่น คือ การทำงานให้เสร็จตามกำหนด ทุกอย่างจะมีเวลาของมันเอง เช่น การแข่งขันรถ หากเครื่องยนต์และผู้ขับขี่ช้ากว่าการเริ่มต้นแม้แต่เพียงนาทีเดียว ก็จะมีผลกระทบถึงความพ่ายแพ้ของทีมได้ และความพยายามของทุกๆ คนก็จะสูญไปเปล่าๆ

ในทุกส่วนของกิจกรรมทางธุรกิจของเรามีกำหนดเวลาอยู่เราจะต้องพร้อมและปฏิบัติตามพันธะและกำหนดเวลาของเราเพื่อให้การใช้เวลาของเราและผู้อื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องเตรียมพร้อมและทันกำหนดเวลามากที่สุด

- สนุกกับงานของตนเองและสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

งานของแต่ละคนเป็นสิ่งที่มีค่า เป็นสิ่งที่ควรยกย่องและควรจะต้องให้ความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจ เราควรจะต้องมีสภาพแวดล้อมของบริษัทที่พนักงานแต่ละคนสามารถรู้สึกภูมิใจในงานของตนเองและรู้สึกถึงความสำเร็จของงานได้ พนักงานแต่ละคนจะมีความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจในงานของตนเองเมื่อพวกเขามีพลังแห่งความที่ท้าทายและใช้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนสติปัญญาที่จะทำให้งานของพวกเขามีผลงานออกมาสมบูรณ์ที่สุด


ที่ฮอนด้า พนักงานในแต่ละจุดจะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับงานประจำที่จะต้องปฏิบัติมากที่สุด และมีความเข้าใจในความเป็นจริงของสถานที่ทำงานเป็นอย่างดี พนักงานเหล่านี้จะอยู่ในสถานที่ดีที่จะรู้ว่าสภาพแวดล้อมการทำงานใดบ้างที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข และพวกเขาก็จะเป็นผู้ดำเนินการจัดการด้วยตนเอง พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาจะสนับสนุนความพยายามนี้โดยกระตุ้นให้มีการทำ NH Circle การเสนอแนะ และการริเริ่ม ผลต่อเนื่องจากการกระทำดังกล่าวส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น พนักงานมีความพึงพอใจ และบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

แนวปฏิบัติพื้นฐานในการทำงานกับฮอนด้า คือการทำงานเป็นทีม พนักงานแต่ละคนจะเป็นสมาชิกของทีมและจะต้องมีความเข้าใจถึงเป้าหมายของทีมรวมทั้งบทบาทของตนเองด้วยงานจะดำเนินไปด้วยสมาชิกของทีม สมาชิกทุกคนของทีมมีโอกาสและมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม

บางครั้งเมื่อมีการทำงานเป็นทีม ปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่งานนั้นไม่มีพนักงานคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเราเรียกกันว่า "พื้นที่สีเทา" หากสมาชิกของทีมคิดว่ากรณีเช่นนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเองแล้ว งานนั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไขและปัญหาก็จะเกิดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ปัญหาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาที่ไม่ใช่มีผลเฉพาะภายในบริษัทเท่านั้นแต่จะเป็นปัญหาที่มีผลต่อภายนอกบริษัทอีกด้วย ซึ่งได้แก่ลูกค้าของเราและบุคคลอื่น ๆ ที่เราทำธุรกิจด้วย เมื่อเราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ "พื้นที่สีเทา" (gray area) มันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสมาชิกของทีมที่จะต้องเข้าไปร่วมกันคิดและทำงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้นให้ได้ถ้าทุก ๆ คนที่ฮอนด้าสำนึกถึงแนวความคิดของการทำงานเป็นทีมไว้ในใจสำหรับการทำงานประจำแล้ว ก็จะทำให้งานของพนักงานของแต่ละคนมีความสนุกเพิ่มขึ้น

การที่ทีมจะทำงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน การสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกภายในทีมด้วยกันเองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งการปรึกษาหารือ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการแบ่งปันข้อมูลจะต้องได้รับการส่งเสริมให้ทั่วทั้งบริษัท การสื่อสารสองทางระหว่างทุก ๆ ระดับเป็นสิ่งที่จำเป็น

ในการดำเนินธุรกิจของเราฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้พนักงานมีความสนุกกับงาน ซึ่ง จะกระทำโดย

การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานจะต้องได้รับการจัดการอย่างดีและจัดสรรอย่างยุติธรรม
ให้ความมั่นใจว่าทุกคนมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วม
ความเต็มใจที่จะติดต่อสื่อสารและรับฟังผู้อื่น
การเคารพความคิดของผู้อื่น (การเปิดใจกว้าง)
ทัศนคติของการอยู่ร่วมกันในการทำงานเป็นทีม
ความสำนึกในวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ความภาคภูมิใจร่วมกันในความสำเร็จ

- พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ

เราเน้นการไหลของงานที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แผนผังของการไหลเวียนของงานควรที่จะต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติมีความถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย ขั้นตอนที่มากเกินไปหรือไม่ถูกต้องควรจะต้องได้รับการปรับปรุงหรือขจัดให้หมดไป

งานของพนักงานแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของงานในทีมของตนเอง และพนักงานทุกคนควรที่จะต้องคำนึงว่างานนั้นเป็นส่วนตนเอง และพนักงานทุกคนควรที่จะต้องคำนึงว่างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีม ( แผนกหรือฝ่าย ) ที่ใหญ่กว่าด้วย

โดยหลักแล้ว การไหลของงานเปรียบได้กับการไหลของน้ำโดยแม่น้ำก็จะมี "ปลายสุดของแม่น้ำ" ซึ่งก็คือ แผนกหรือฝ่ายหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลจากการทำงานของ "ต้นแม่น้ำ" ซึ่งก็คือแผนกหรือบุคคลที่ทำงานนั้น ในการที่จะทำให้การไหลของงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกันนั้น สิ่งสำคัญก็คือจะต้องคำนึงว่าแผนกหรือบุคคลที่อยู่ปลายแม่น้ำนั้นเป็นลูกค้า การทำให้ตรงกับความต้องการหรือความคิดเห็นของลูกค้า และความพยามยามปรับปรุงงานของตนเอง โดยรวมขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดความไว้วางใจต่อกันซึ่งพัฒนาไปสู่การไหลของงานที่สอดคล้องกัน

เมื่อการไหลของงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกันแล้ว ทุกอย่างจะดำเนินไปในจังหวะเดียวกันอย่างพร้อมเพรียง

- ใส่ใจต่อคุณค่าของการวิจัย และทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ

เราควรที่ต้องหาทางปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลาและไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เสมอในขณะนี้เรารู้ว่าเราทำอะไรหรือเป็นอะไรอยู่เราต้องมองไปข้างหน้าและท้าทายตัวเองว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ และค้นหาวิถีทางที่สามารถจะเป็นไปได้ สิ่งสำคัญในการตั้งเป้าหมายก็คือการไม่กลัวความล้มเหลว และการตั้งใจทำงานอย่าง จริงจัง สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพลังและความมุ่งมั่นของบริษัทเรา

การวิจัยและความอุตสาหะของเรามีค่าเสมอ บางครั่งการวิจัยอาจจะยังไม่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นอย่างชัดเจน และเราเองก็สงสัยว่าความพยายามนั้นอาจจะไร้ค่า ในทุกกรณีที่เราได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด เราก็สามารถได้รับความพอใจนั้นได้ และความรู้และประสบการณ์ที่เราได้รับก็จะนำเราไปสู่การเตรียมพร้อมต่อไปสำหรับอนาคต

แนวความคิดที่สำคัญในการวิจัยและการแก้ปัญหา ก็คือ "หลักความจริง 3 ประการ" (Three Reality Principle) หลักการนี้สอนเราดังต่อไปนี้

ไปยังสถานที่จริง - เช่น การไปดูหน้างาน ,ส่วนผลิตในโรงงาน หรือการไปยังร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น
รู้ถึงสถานการณ์จริง - การหาข้อมูลจากการสัมผัสของจริง หรือไปติดต่อกับสิ่งที่เกี่ยวข้องจริง ๆ ทั้งในส่วนที่เป็นทางด้านเทคนิคและคน
อยู่กับความเป็นจริง - การใช้ข้อมูลจากการไปยังสถานที่จริงและรู้ถึงสถานการณ์จริง โดยจะต้องประเมินและตัดสินใจด้วยความเป็นจริง รวมทั้งยอมรับความจริงนั้น ๆ ด้วย ประสบการณ์โดยตรงนี้เองที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

ฮอนด้าเป็นบริษัทที่ค้นหางานที่ท้าทายและมีความเสี่ยงเสมอจากสิ่งท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้เองที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความล้มเหลวมาบ้างก็ตาม แต่เราก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ และเราก็ได้สร้างความสำเร็จของเราขึ้นจากการวิจัย และความอุตสาหะอย่างต่อเนื่องมาตลอด

คำกล่าวของผู้ก่อตั้งบริษัท

ความเชื่อพื้นฐานของเรา

ผมมักจะบอกทุกคนในบริษัทผมว่า "ให้ทำงานเพื่อความสุขของตัวคุณเอง ทำเพื่อตัวคุณเอง" ไม่ต้องทำเพื่อบริษัท ในชีวิตของคนเราบริษัทมีความสำคัญรองลงไปจากตัวบุคคลนั้น เมื่อพนักงานทุกคนทำงานเพื่อความสุขของตนเองแล้ว บริษัทก็จะรุ่งเรือง

เหตุผลที่ผมไม่แยกความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีการศึกษาสูงกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะแบ่งแยกคนโดยดูจากการศึกษา

ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการแบ่งแยกนั้น ทั้งๆ ที่จริงแล้วทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน หากคุณมองที่การเริ่มต้นและสถานะในปัจจุบันของบริษัทก็จะเข้าใจความเชื่อของผมมากขึ้น

ความยินดีแรกหรือ ความยินดีที่รู้สึกโดยคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์วัดคุณค่าที่ยุติธรรมที่สุดของผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่จะตัดสินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ แต่เป็นลุกค้าที่ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์นั้นในชีวิตประจำวัน

ความยินดีที่สองคือ ความยินดีของผู้ซึ่งขายผลิตภัณฑ์บริษัทเราเป็นผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตจะถึงมือลูกค้าได้ก็มาจากความร่วมมือของผู้จัดจำหน่ายและผู้จำหน่าย เป็นที่รู้กันว่าถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสมรรถนะดีเยี่ยม และราคาไม่แพง ผลิตภัณฑ์นั้นจะนำความยินดีมาสู่ผู้ขายผลิตภัณฑ์

ความดีที่สามคือ ความยินดีที่ได้สร้างสรรค์ เป็นความยินดีที่มีต่อทีมวิศวกร เหมือนกับผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาล จากความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อวิศวกรนำความคิดอันเป็นเอกลักษณ์มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อวัฒนธรรมและสังคม สิ่งนี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกยินดีไม่มีอะไรสามารถมาแทนที่ได้

หลักการของฮอนด้า

เนื่องจาก พัฒนาการทางเทคโนโลยีนั้นไม่มีขอบเขตสิ้นสุด ดังนั้นเราจึงต้องจับตามองความเปลี่ยนแปลงของโลกไว้เสมอ

"ตัวผลิตภัณฑ์เองเป็นโฆษณาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรายังเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีของฮอนด้าและความไว้ใจ"

"เราทุกคน รวมถึง ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่าย พยามยามที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และอะไหล่รถยนต์ให้มีคุณภาพ 120%"

"ในช่วงวินาทีของการแข่งขัน ช่วงล้อแค่นิดเดียวก็ตัดสินแพ้ชนะได้ถ้าคุณเข้าใจตรงจุดนั้น คุณจะไม่ละเลยการปรับปรุงเล็ก ๆน้อย ๆ แม้แต่นิดเดียว ดังนั้นในหลาย ๆ ครั้งที่ประสิทธิภาพสูงสุดได้มาจากการออกแบบสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยเช่น การผลิต บริการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง"

คุณภาพและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์เราจะดี และดีมากที่สุดแต่ควรมีราคาที่เหมาะสมซึ่งสามารถขายและทำกำไรได้"

นโยบายการจัดการของฮอนด้า

ผมอายุมากขึ้นเท่าไร ดูเหมือนความฝันผมก็เติบโตมากเท่านั้น เมื่อความฝันสลาย ก็ไม่มีความหมายที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ดังนั้นผมจะพยายามให้ดีที่สุดจะไปถึงจุดหมายจนกว่าจะตาย คนควรจะไล่ตามฝัน

เมื่อคุณรู้ประวัติของฮอนด้า คุณจะเห็นว่ามีสิ่งที่ท้าทายหลายอย่างกลายมาเป็นฝันที่เป็นจริง
"ความกระฉับกระเฉง" ที่เราพูดถึงไม่เหมือนกับคำว่า มีอายุน้อย แต่หมายถึงความรู้สึกที่มากกว่านั้น ความหมายที่สำคัญที่สุดของความกระฉับกระเฉงในที่นี้ก็คือ ความรู้สึกสดชื่นที่ได้รับรู้ความเป็นจริง สงสัยและก้าวเข้าสู่เป็นจริง

อย่างที่สอง ความกระฉับกระเฉงเป็นเรื่องของการปฏิบัติ หรือความสามารถที่จะปฏิบัติ เมื่อคุณตัดสินที่จะทำอะไรและทำอย่างไร ก็ให้แปลงการตัดสินใจนั้นเป็นการปฏิบัติ เรากล่าวได้ว่าคนที่ขะมักเขม้นในการปฏิบัติงานเป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉง

เงื่อนไขข้อสามของความกระฉับกระเฉงซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งมันคือ "ปัญญา" ที่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกและการกระทำที่ผมได้พูดถึงให้มีคุณภาพได้

ในบริษัทของผม การเคารพทฤษฎีที่มีเหตุผลได้สร้างพื้นฐานทางการบริหารโรงงานขึ้น โดยเฉพาะการทำธุรกิจ เราให้คุณค่ากับทฤษฎีที่ มีเหตุผล และพยายามจัดการกับปัญหาด้วยเหตุผลตามสมควรตามประวัติแล้วทฤษฎีที่ถูกต้องไม่เคยผิด และไม่ด้อยไปกว่าความคิดในระดับสากลอื่น ๆ สามารถนำมาปรับใช้ได้โดยทั่วไปและไม่จำกัดระยะเวลาหรือพื้นที่ที่จะนำไปใช้

มันไร้ประโยชน์ถ้าบุคคลนั้นไม่แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาคอยแต่จะวิจารณ์ว่าความตั้งใจหรือความคิดเห็นของตนนั้น จะถูกนำไปปฏิบัติหรือไม่ คำถามง่าย ๆ ก็คือจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรใน 24 ชั่วโมง สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับตัวของแต่ละคนว่าจะสามารถหาความสุขจากการทำงานได้หรือไม่ เมื่อคุณทำงานบนความคิดของคุณเอง คุณจะสนุกกับงานคนเหล่านั้นสามารถมีความสุขได้แม้ตนเองจะต้องเคร่งเครียดกับงานหรือพบกับอุปสรรคในการทำงาน

เมื่อพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นหรือความคิดใหม่ ๆ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือเวลา แม้คุณจะประดิษฐ์หรือ ค้นพบบางสิ่งที่สำคัญขึ้นมาอีกสักอย่างหนึ่งถ้าคุณช้าไปแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวมันก็อาจจะจบลงเหมือนไม่ได้มีการประดิษฐ์หรือค้นพบอะไรขึ้นเลยก็ได้

ความคิดกับเวลาเป็นสิ่งที่ร้อยเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่น คุณไม่สามารถทอผ้าได้ด้วยด้ายยืน (ด้ายทางยาว) หรือด้ายพุ่ง (ด้ายทางขวาง) เพียงอย่างเดียว
"ความภูมิใจในงานของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของบริษัทและตัวบุคคล"
"ตราบใดที่คนยังทำงาน พวกเขาจะมีความภูมิใจในงานของเขาเองเช่น ความภูมิใจในวิธีการทำงาน ทักษะ ความคิด และสิ่งอื่นๆ"

เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คุณชอบแล้ว นั่นหมายถึงคุณกำลังอยู่อย่างมีความสุข ดังนั้นแต่ละคนไม่ควรที่จะปิดบังสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีหรือได้ไม่ดีอย่างชัดเจน ก้อนหินก็คือก้อนหินมันก็มีส่วนดีในตัวมันเอง และ เพชรก็คือเพชร และมันก็มีส่วนดีในตัวมันเองเหมือนกัน

ผู้จัดการควรจะรู้ว่าพนักงานของตนมีความสามารถในด้านไหนได้อย่างรวดเร็ว พยายามพัฒนาความสามารถของพวกเขาและให้เขาได้ทำงานที่เหมาะสมกับตัวของเขา

ด้วยวิธีนี้ ก้อนหินและเพชรหรือสิ่งอื่น ๆ ก็จะเป็นอัญมณีและสมบัติล้ำค่าโดยไม่มีข้อยกเว้น

"คำว่าผลงานดีที่สุด ควรเป็นการตัดสินใจในภาพรวมมากกว่าการแยกดูว่าส่วนอื่น"

เหมือนกับงานแสดงศิลปะที่แสดงความกลมกลืนออกมาอย่างสวยงาม ผลิตภัณฑ์ของเราก็ควรจะมีความกลมกลืน ในการผลิตภัณฑ์ที่มีความกลมกลืนและสวยงามนี้ หน่วยงานทุกฝ่ายในโรงงานควรทำงานสอดคล้องกัน เหมือนกับวงดนตรี Orchestra ที่สร้างเพลงที่ไพเราะ ด้วยเครื่องกลึงและสายพาน แม้แต่กระตรวจสอบเครื่องยนต์หรือขั้นตอนการตรวยสอบการขนส่งก็ควรประสานให้สอดคล้องเป็นจังหวะเดียวกัน

"เราพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกันเราต้องให้คุณค่ากับความพยายามในการพัฒนาตามขั้นตอนทีละขั้นด้วยเช่นกัน"

ในปัจจุบัน คนหนุ่มสาวกำลังประสบกับความยากลำบากในการทำงาน ความพยามยามที่สร้างความแตกต่าง และสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น อาจทำให้พวกเขาไม่สามารถบรรลุผลดังที่คาดหวังไว้ในทันทีและอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดและสับสน

ดูเหมือนว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้ จะรู้สึกว่าจะต้องทำบางสิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน และพวกเขากังวลว่า จะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างไร

ความกังวลและความสับสนเหล่านี้เองที่เป็นบ่อเกิดแห่งการสร้างสรรค์ และผมเชื่อว่าสถานการณ์เช่นนี้ ไม่สามารถพบได้ในบริษัทอื่น ๆ ความทุกข์ของคนเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่ามาก

การเข้าใจและนำปรัชญาฮอนด้าไปปฏิบัติ

"แรงผลักดันเบื้องหลังการเจริญเติบโตของฮอนด้า คือ ความเป็นผู้นำของผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งได้แก่ มร.โซอิชิโร ฮอนด้า และ มร.ทาเคโอะ ฟูจิซาว่า

มรดกล้ำค่าที่ผู้ก่อตั้งได้มอบให้ไว้ก็ คือ ปรัชญา ปรัชญา ฮอนด้านี้ยังคงใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำวันของพวกเรา รวมทั้งเป็นบรรทัดฐานของทุก ๆ บริษัทและพนักงานในกลุ่มของฮอนด้า"

เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องมีความเข้าใจปรัชญาฮอนด้าอย่างถ่องแท้ ให้ความเคารพ แบ่งปัน และนำปรัชญาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง