หลักสูตรผู้ช่วยครูฝึก (Sub - Instructor)รุ่นที่ 20 ของปี 2010
 
18-20 ตุลาคม 2553 ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยครูฝึก ( Sub - Instructor ) ให้กับเจ้าหน้าที่ของร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 20 ของปี 2553 โดยมีร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสนใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมในรุ่นนี้อย่างคับคั่งถึง 43 คน เพื่อจะได้นำความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเผยแพร่ให้กับลูกค้าในพื้นที่บริการ เป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน การอบรม มีทั้งภาคทฤษฎี ก็จะมีการฝึกให้ผู้เข้าอบรมฝึกสอนการแนะนำ หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ ให้กับผู้ซื้อรถใหม่ และได้เรียนรู้การคาดการณ์อุบัติเหตุจาก เครื่อง Riding Trainer การฝึกขับขี่ในภาคปฏิบัติ การใช้เบรคที่ถูกต้อง การฝึกควบคุมคันเร่ง และหลบสิ่งกีดขว้าง การขับขี่ทรงตัวในพื้นที่แคบและขรุขระ การเบรคเปลี่ยนเกียร์ก่อนการเข้าโค้ง การขับขี่แบบ Gymkhana และทดสอบ จากพนักงานร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเมื่อ ผ่านการทดสอบ ก็จะได้เป็นผู้ช่วยครูฝึก และกลับมาอบรมเพิ่มอีก 5 วัน ก็จะได้เป็นครูฝึกต่อไป

และในครั้งนี้หจก.ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้วได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ต่างๆ สถานศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าทำ โครงการ เพื่อการขับขี่ถูกกฏ ใช้รถปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โดยในครั้งนี้ได้นำ เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดสระแก้วจำนวน 14 คน

ผู้ผ่านการอบรม
ลำดับ ชื่อ สังกัด จังหวัด
1 นางสาวอรพินท์  มากมูล วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว
2 นายเริงชัย  บุญสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว
3 นายไพฑูร  ชุนสอาด วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สระแก้ว
4 นายขวัญประชา  หมื่นแสน วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สระแก้ว
5 นายเด่นชัย  บุญทองโท โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว
6 นายจิรนันท์  ขุนทอง โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว
7 นายอาทิตย์  สมจันทรา โรงเรียนบ้านด่าน สระแก้ว
8 นายอุทัย  บูรทิศ โรงเรียนบ้านด่าน สระแก้ว
9 นายชาตมังกร  เลนคำมี โรงเรียนบ้านด่าน สระแก้ว
10 นางสาวนิตยา  สังชม โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สระแก้ว
11 นางสมพร  ชาวงษ์ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สระแก้ว
12 นายเสงี่ยม  ทรงคาศรี โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สระแก้ว
13 นายเริงฤทธิ์  กลมเหลา โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว
14 นายประจวบ  ดีมุข โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว
15 นายบวร  บุญอนันต์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
16 นายภักดี  เข็มทอง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
17 นายวิลาศ  เรืองเดช บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
18 นายสุพรชัย  เวียงดินดำ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
19 นายชัยยัญห์  หาปัญนะ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
20 นายกิตติศักดิ์  สุขสันติ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
21 Mr. Nao  Sugiyama JICA ชลบุรี
22 นายกรุง  สุขเกษม หจก. เกียรติเจริญยนต์กลการ เพชรบูรณ์
23 นายประจักษ์  ทองไทย หจก.  เกียรติเจริญยนต์กลการ เพชรบูรณ์
24 นายสุวัฒน์  หมดจด หจก. ณรงค์ธุรกิจเซ็นเตอร์ สระบุรี
25 นายพงษ์ศักดิ์  สร้อยโพธิ์ บริษัท ซี.พี.เจริญยนต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด ขอนแก่น
26 นายมณเฑียร  แสงนาค ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่น้องเพชรยานยนต์ หนองคาย
27 นายยุทธศักดิ์  วงษ์สูงเนิน บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด นครราชสีมา
28 นายสุพิษ  เมืองจันทร์ หจก.  เทพอุทุมพรยานยนต์ ศรีสะเกษ
29 นายนิรันดร์  อินทร์วัติ หจก.  พรศักดิ์ตะวันออกมอเตอร์ ระยอง
30 นายวิสูตร  ธนีสรรค์ บริษัท ฮอนด้าสกลการวัฒนา จำกัด สมุทรสาคร
31 นายปุณณรัตน์  บุญบงกชรัตน์ บริษัท ราชบุรีนันทพลชัย จำกัด ราชบุรี
32 นายทรงพล  เครือด้วง บริษัท ราชบุรีนันทพลชัย จำกัด ราชบุรี
33 นายเกรียงไกร  ถึกไปล่ บริษัท ฮอนด้าแม่กลอง จำกัด สมุทรสงคราม
34 นายธันวา  ทองคำ บริษัท ฮอนด้าแม่กลอง (1995) จำกัด สมุทรสงคราม
35 นายภักดี  ปริบุรณะ บริษัท ฮอนด้าแม่กลอง 2003 จำกัด สมุทรสงคราม
36 นายวรจักร์  เจริญผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสิริยนต์ภูเก็ต ภูเก็ต
37 นายสุริยงค์  ไชยเลิศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสิริยนต์ภูเก็ต ภูเก็ต
38 นายนิรุต  พรหมเลิศ บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ จำกัด สุราษฎร์ธานี
39 นายทรงเดช  เจริญนาม บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ จำกัด สุราษฎร์ธานี
40 นายนฤพนธ์  ชูพุ่ม บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด นครศรีธรรมราช
41 นายสำราญ  มิ่งเจริญทรัพย์ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สงขลา
42 นายมูฮามัดดารี  กาซอ บริษัท อริยะมอเตอร์ (ปัตตานี) จำกัด ปัตตานี
43 นายสังวร  คล้ายอ้น บริษัท เพชรเกษม คอมเมอร์เชียล จำกัด กรุงเทพฯ
44 นายธีระยุทธ  วิริยพันธ์ บริษัท เพชรเกษม คอมเมอร์เชียล จำกัด กรุงเทพฯ
45 นายปรีชา  สุวรรณชัยรบ บริษัท นครเขื่อนขันธ์ค้ายานยนต์ จำกัด สมุทรปราการ
46 นายวียะวัฒน์  โปตมั้น บริษัท มอเตอร์เวิร์ค จำกัด กรุงเทพฯ
47 นายสุขสันต์  มิ่งเมือง บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพฯ
48 นายปรัชญา  กระเดื่องเดช บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพฯ
49 นายวิจักษณ์  ผ่องพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์มอเตอร์แล็บ กรุงเทพฯ
50 นายจักรินทร์  สวัสดี บริษัท ฮอนด้า สมุทรปราการ จำกัด สมุทรปราการ
51 นายวทัญญู  กมลสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญบางพลีมอเตอร์ไบค์ สมุทรปราการ
52 นายทวีสันต์  ประสานเกลียว บริษัท ยศเจริญ ฮอนด้า กิ่งแก้ว จำกัด สมุทรปราการ
53 นายสันติชัย  ใคร่ครวญ บริษัท ยศเจริญ ฮอนด้า กิ่งแก้ว จำกัด สมุทรปราการ
54 นายพัฒนศักดิ์  มีแผ้ว บริษัท ยศเจริญ ฮอนด้า กิ่งแก้ว จำกัด สมุทรปราการ
55 นายอนุลักษณ์  ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งศิริวัฒณ์ มอเตอร์ กรุงเทพฯ
56 นายวัชรินทร์  ดีวงษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งศิริวัฒณ์ มอเตอร์ กรุงเทพฯ
57 นายไพรัตน์  แก้วมาลา บริษัท ฮอนด้า ซีเคเอส บางปู จำกัด สมุทรปราการ

 
 

copyright © A.P.Honda Co.,Ltd. : ( จำนวนคนอ่านข่าวทั้งสิ้น 2252 ครั้ง)

ผู้เข้าชมหน้ากิจกรรม :